Gastroenteroloji Nedir? Gastroenteroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

  • 0 yorum
  • 3208 görüntüleme

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

*

Çevrimdışı Sağlıklı Yaşam

  • '' Her Derde Deva ''
  • *****
  • 658
    • Diyabet Rehberim
Gastroenteroloji Nedir? Gastroenteroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Gastroenteroloji Nedir

Beslenmeden yaşayamayız. Yediğimiz her şey ağızdan yemek borusuyla mideye, oradan da bağırsaklara geçer ve sindirilmeyen kısımlar dışkı şeklinde dışarı bırakılır. Ağızda başlayan sindirim mide ve ince bağırsaklarda devam ederek sindirilmiş besinler emilerek kana karışır ve dokulara taşınır. Her organ gibi sindirim sistemine ait organlarda da bozukluklar yaşanabilir. Bu tür bozuklar bazı belirtiler verir ve kişiler ne olduğunu anlamak ve gerekiyorsa tedavi olmak amacıyla bir sağlık kurumuna gitmek gereği duyar. Sorun şudur ki hastanelerdeki bölümlerden hangisine gidileceğine bir türlü karar verilemez. Böylece öncelikle gidilen bölüm genellikle dâhiliye bölümü olur ama asıl gidilmesi gereken bölüm eğer mevcutsa Gastroenteroloji Bölümüdür. Bu bölüm sindirim kanalının ve karaciğer, pankreas gibi sindirime yardımcı organların sağlık sorunlarıyla ligidir.

Karın İçindeki Organların Hastalıkları

Gastroenteroloji bölümü böbrekler dışında kalan, mide, ince ve kalın bağırsaklar, makat, karaciğer ve safra kesesi gibi karın içindeki organların hastalıklarının teşhisini ve tedavisini yapmaktadır. Gastroenteroloji, tıbbın dâhiliye veya iç hastalıkları bölümünün üst uzmanlık alanıdır. Karın içindeki organların hastalıkları ishal, kabızlık, mide bulantısı, mide yanması, kusma, karın ağrısı, yemek borusu yanması, ağıza acı suların gelmesi, safra kesesinde ağrı gibi klinik belirtiler verir. Gaz çıkarmanın aşırı bir hal alması, sarılık ve hepatit gibi karaciğeri ilgilendiren hastalıkların teşhisini de Gastroenteroloji Bölümü yapmaktadır.

GASTROENTEROLOJİ UZMANLIĞININ ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR ?

Gastroenteroloji uzmanlarının çalıştığı alanlar oldukça geniştir ve iki ana başlığa ayrılır. Birincisi; Gastrointestinal kanal dediğimiz yemek borusu (ösefagus), mide, ince barsaklar, kalın barsaklar (kolon) ve makat bölgesi(anüs) hastalıklarıdır.  İkincisi ise; Karaciğer ve safra yolları  (hepatobiliyer sistem) hastalıklarıdır.  Bu iki sistemin hastalıklarının görülme sıklığına göre kısaca belirtecek olursak;

GASTROİNTESTİNAL KANAL HASTALIKLARI

Yemek borusu (ösefagus)  hastalıkları : Reflü hastalığı yemek borusunda yutma güçlüğü yapan başta ösefagus kanserleri olmak üzere diğer hastalıklardan polip, divertikül, yemek  borusuna kaçan her türlü yabancı cisim ve içilen zararlı çamaşır suyu, yağ çözücü gibi zararlı içeceklerin neden olduğu yaralanmaların, yemek borusundan kaynaklanan her türlü  kanama ve yabancı cisimlerin yol açtığı hastalıklara tanı konup tedavisi gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmaktadır.

MİDE HASTALIKLARI

Mide hastalıklarında en sık görülen gastrit, iyi huylu ülser veya kötü huylu dediğimiz mide kanserleri, mide polipleri ve her türlü mideden kaynaklanan kanamaların ( Helikobakter pilorinin ve başta romatizmal ilaçlarla ) teşhis ve tedavisini kapsamaktadır. Yine mideye kaçmış delici ve batıcı yabancı cisimlerin dışarı çıkarılmasını oluşturur.

İNCE BARSAK HASTALIKLARI

12 parmak barsağı (duodenum),  ince barsakların birinci kısmı olup  mideye pilor halkası dediğimiz bir halkayla bağlanan kısımdır.  Duodenum ülserleri ve ülserlere bağlı kanamalar, bu bölgenin darlığına neden olmuş kötü ülser iyileşmeleri nedeniyle olan darlıklar ve çölyak hastalığı dediğimiz kansızlık, çocuklarda büyüme geriliği yapan, ishal ve kilo kaybına neden olan hastalık tanısının konması ve tedavileri yine gastroenterologların uzmanlık alanlarını kapsamaktadır.

Ayrıca karaciğerde sentezlenen safranın 12 parmak barsağına aktığı nokta olan papilla vateri bu bölgede olup, safranın barsağa akışını engelleyen papilla vateri darlığı, kanserleri, safra yolu taşları, safra yolu kanserleri ve komşu organ olarak pankreas hastalıkları ve  kanserlerinin teşhisleri ve ameliyat şansını kaybetmiş hastaların tedavileri de gastroenteroloji uzmanlarınca yapılmaktadır.

Yine ince barsaklarla birlikte yemek borusu, mide, en sık tutulum yeri  olan ince barsak ve kolonuda tutan başta Crohn hastalığı, tüberküloz gibi hastalıkların tanısı ve tedaviside gastroenteroloji uzmanlarınca yapılmaktadır.

KOLON HASTALIKLARI

Spastik kolon, ülseratif kolit, crohn hastalığı, divertiküller, polipler ve poliplerin çıkarılması , kolondan olan kanamalara müdahale ve kolon kanserlerin teşhiside gastroenteroloji uzmanlarınca yapılarak ( ameliyat olması gerekenler dışında ) başarılı şekilde tedavi edilmektedir.

ANAL BÖLGE HASTALIKLARI

Hemoroid, hemoroide bağlı kanama, anal fissür, anal fistül  ve rektum kanserlerine teşhis konularak, hemoroid, fissür gibi hastalıkların tedavisini kapsar. 

KARACİĞER VE SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI

Karaciğer hastalıkları gastroenteroloji uzmanlarının çalışma alanlarında önemli bir yer işgal eder.  Akut veya kronik hepatit yapan nedenler olarak, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, alkol ve ilaçlar gibi pek çok nedenin yol açtığı karaciğer hastalıklarından aşıyla korunma ( hepatit A ve  B ) dahil kronik hepatitlerin, karaciğer sirozunun, karaciğer sirozunun yol açtığı  kanamaların, karın zarında toplanan sıvının (asit)hastalıklarının, sirozun yol açtığı böbrek yetmezliğinin, siroz sonrası gelişen karaciğer kanserlerinin ve karaciğer komasının teşhis ve tedavileri gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılır.

SAFRA YOLU HASTALIKLARI

Karaciğer içi ve karaciğer dışı safra yolları hastalıkları, safra kesesi ve safra yolları taşları ve kanserlerinin teşhisi yanında safra kanalı taşlarının çıkarılması, ameliyat şansını yitirmiş safra kanalı kanserlerine stent yerleştirilmesi gibi palyatif tedaviler ERCP yapılarak tedavi edilmesi gastroenteroloji uzmanlarının önemli çalışma alanıdır.

PANKREAS HASTALIKLARI

Pankreas hastalıklarından akut ve kronik pankreatitler, pankreas kistleri ve kanserlerinin teşhisi ve ameliyat edilemeyenlerde stent yerleştirme ve kistlerin boşaltılması gibi durumlarda gastroenteroloji uzmanları önemli işler yapmaktadırlar.

BU HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Bugün için gelişmiş biyokimyasal tetkikler, radyolojik tetkikler ( çeşitli filmler, ultrasonografi, tomografi ve MR gibi) teşhis yöntemlerinden faydalanılır.  Özellikle yemek borusu, mide ve duodenum hastalıkların teşhisi için hastayla konuşup, muayene sonrasında endoskpi (gastroskopi)  yapılarak teşhis konmaktadır.  Safra yollarının taş ve kanserlerine yönelik teşhis ve tedavide ise yandan görüşlü duodenoskopi dediğimiz özel bir endoskopi çihazıyla teşhis ve tedavi edilir.  Kolon  ve makat bölgesi hastalıklarından, divertikül tanısı, polip tanısı ve çıkarılması, kanser teşhisi  ve kanamalara müdehalelerde ise kolonoskopi denen barsaklar içinde bükülebilen endoskopla yapılmaktadır.

Bu işlemler, lokal olarak boğaz uyuşturularak yemek borusu, mide ve duodenum muayenesi gastroskopi yapılabildiği gibi, hasta tam uyutularak konforlu bir şekilde, hasta hiçbir şeyi hatırlamayacak şekilde  gastroskopi, ERCP ve kolonoskopi  yapılmaktadır.  Ayrıca endoskopik ultrasonografi denen, endoskopi ve ultrasonografinin birleştirilmiş olduğu çok özel cihazla tanı konulup  tedavi yapılır.

Gastroenteroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Gastroenteroloji hastalıklarını gruplar şeklinde sıralayacak olursak şu şekilde olacaktır:

*    Anorektal Bozukluklar
*    Anorektal Abse
*    Anal Fissür
*    Hemoroid
*    Fekal inkontinans
*    Levator Sendromu
*    Pilonidal Hastalık
*    Priritus Ani Hastalığı
*    Rektal Prolapsus
*    Soliter Rektal Ülser Sendromu
*    Yabancı Cisim ile İlişkili Bozukluklar
*    Bezoarlar
*    Özafagusa cisim kaçması
*    Mide ve bağırsakta yabancı cisimler
*    Rektal yabancı cisimler
*    Divertiküler Hastalıklar
*    Kolonik divertikülit
*    Midenin divertiküler hastalığı
*    Meckel divertikülü
*    Özafagus ile İlişkili Yutma Bozuklukları
*    Akalazya
*    Krikofaringeal inkordinasyon bozukluğu
*    Disfaji
*    Eozinofilik Özafajit
*    Özafagus divertikülü
*    Özafagus rüptürü
*    Hiatal herni
*    Mallory Weiss Sendromu
*    Semptomatik Diffüz Özofagus Spazmı
*    Gastrit ve Peptik Ülser Hastalıkları
*    Otoimmün atrofik gastrit
*    Eroziv gastrit
*    Eroziv olmayan gastrit
*    Peptik ülser hastalığı
*    Postgastrektomi gastriti
*    Gastroenteritler
*    İlaca bağlı gastroenterit
*    Traveler Diaresi
*    GIS Kanaması
*    Varisler
*    Vasküler GIS kanama
*    İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları
*    Crohn Hastalığı
*    Ülseratif Kolit
*    İrritabl Bağırsak Sendromu
*    Pankreatitler
*    Akut pankreatit
*    Kronik pankreatit
*    GIS Tümörleri
*    Anal kanser
*    Benign özafagial kanserler
*    Kolorektal kanser
*    Özafagial kanser
*    Lynch Sendromu
*    Peutz Jeghers Sendromu
*    Gastrinoma
*    Mide kanseri
*    Vipoma
*    İnsülinoma
*    Akut Batın Tabloları
*    Akut karın ağrısı
*    Akut mezenterik iskemi
*    Karın hernisi
*    Apandisit
*    Bağırsak tıkanıklıkları
*    İskemik kolit

Gastroenteroloji Bölümüne Hangi Şikayetler ile Gidilir?

Gastroenteroloji bölümüne gitmek için gereken belirtiler ya da şikayetler aşağıda liste halinde verilmiştir.

*    Kısa süreli veya uzun süreli karın ağrısı
*    Dispepsi yani hazımsızlık durumları
*    Hıçkırık
*    Boğazda şişlik
*    Mide bulantısı
*    Kusma
*    Kabızlık
*    İshal
*    Gaz şikayetleri

Gastroenteroloji Hangi Testleri Yapar?

Gastroenteroloji hekimleri hastaların tanısını koyabilmek ve tedavisinin yapılması amacıyla bazı laboratuvar testleri ve tetkikler isteyebilmektedirler.

Bunlar sıklıkla şunlardır:

*    Anoskopi, sigmoideskopi
*    Endoskopi
*    Nazogastrik entübasyon
*    Nükleer gastrointestinal taramalar
*    Parasentez
*    X ray ile çekilen röntgen filmleri
*    Laparaskopi
*    Manometri

*Etiketler :gastroenteroloji cerrahisi neye bakar,gastroenteroloji hastalıkları tedavisi,gastroloji nedir kısaca,gastroenteroloji bölümü hangi hastanelerde var,genel cerrahi hangi hastalıklara bakar,dahiliye neye bakar,gastroenteroloji hastalıkları belirtileri,gastroenteroloji hastalıkları nelerdir
Sağlıkla Kal .....
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap
Linkleri görebilmeniz için izniniz yok! Üye ol veya Giriş yap